Studije slučaja

PočetnaO namaM&I Group UspehStudije slučaja

Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd je članica najveće italijanske bankarske grupacije Intesa Sanpaolo. Ova grupacija, širom svijeta ima više od 18 miliona klijenata i mrežu od 7000 ekspozitura u 34 zemlje svijeta. Banca Intesa Beograd u svom timu ima preko 2900 zaposlenih. Kroz poslovnu mrežu od 157 ekspozitura, u gotovo 100 gradova Srbije, Banca Intesa Beograd pomaže kompanijama i preduzetnicima u razvojnim projektima, kao i građanima da zaštite i uvećaju svoju štednju i ostvare planove. Na srpskom tržištu zauzima vodeći položaj kada je u pitanju ukupna aktiva, ukupni depoziti i plasmani i ukupni nivo kapitala.


Banca Intesa Beograd se našla pred zahtjevnim projektom koji je podrazumjevao definisanje procesa upravljanja poslovnim procesima koristeći ARIS metodologiju. Cilj projekta je bio mapiranje ključnih i procesa podrške (uspostavljanje transparentnog repozitorijuma), analiza definisanog segmenta procesa, kao i mapiranje elemenata arhitekture ICT sistema Banke i funkcionalnosti softverskih rješenja koje Banka primjenjuje u radu i povezivanje sa modelima poslovnih procesa.

U sklopu projekta, sprovedena je PF (Process Function) analiza čija je svrha bila da pokaže distribuciju troška na pojedine aktivnosti i da na osnovu toga definiše mogućnost unapređenja analiziranih procesa. Pored PF analize, sprovedena je i PR (Personell Requirement) analiza čija je svrha bila da pokaže iskorišćenost ljudskih resursa posmatranog organizacionog dijela kao i da definiše mogućnost unapređenja analiziranih procesa.

Ostvareno je dokumentovanje poslovnih procesa sa svrhom uspostavljanja repozitorijuma poslovnih procesa, uspostavljanja sistema upravljanja poslovnim procesima kao i njihovog kontinuiranog unapređenja. Projekat je demonstrirao snagu ARIS metodologije, prednosti korišćenja ARIS platforme, kao i znanje i stručnost M&I tima prilikom uspostavljanja centralnog repozitorijuma procesne arhitekture i optimizacije poslovnih procesa.