Beyond procesi

PočetnaProizvodi i rješenjaERPBeyond procesi

Povećajte konkurentnost pomoću integrisanih i fleksibilnih poslovnih procesa

U cilju automatizacije poslovanja i ostvarivanja transparentnosti podataka, odabirom modula u skladu sa potrebama vaše kompanije i industrije u kojoj poslujete, određujete nivo složenosti primarnog sistema. Na karakteristikama modularnosti, otvorenosti i sveobuhvatnosti, zasniva se veoma značajna karakteristika našeg ERP-a.
Logistički modul koji podržava sve procese u lancu snabdevanja – od planiranja do isporuke robe i utroška u proizvodnji. Integrisan sa ostalim logističkim modulima i računovodstvom daje uvid u cjelokupan robno-materijalni promet u kompaniji i dobavljača u nabavci. Modul je fleksibilan i omogućava vođenje i upravljanje zalihama po različitim parametrima koji se definišu u zavisnosti od načina poslovanja.
Modul podržava procese u lancu snabdevanja – od planiranja prodaje, preko ponude, isporuke, fakturisanja, do naplate potreživanja od kupaca. Daje precizne informacije o ostvarenom prometu po različitim kriterijumima, ostvarenoj marži, razlici u cijeni i dr. Ovaj modul podržava razne cijenovne uslove i rabatne politike koje omogućavaju kompaniji da se prilagodi promjenljivim uslovima tržišta.
Centralni modul integralnog ERP sistema u kojem se evidentiraju sve promjene i knjiženja iz ostalih modula. Pokrivaju se svi procesi bilansne i vanbilansne evidencije glavne knjige i putem parametarski definisanih šema knjiženja, obezbjeđuje se automatsko rasknjižavanje u glavnoj knjizi. Glavna knjiga, pored sintetičke i analitičke evidencije na nivou konta, ima i funkcionalnost praćenje prometa na nivou više analitika. Prate se i obaveze prema dobavljačima, kao i potraživanja od kupaca u posebnim podmodulima sistema.
Integralno se oslanja na module računovodstva i finansija i logističke module. Pokriva planiranje i kontrolu troškova i prihoda, obračun cijene koštanja i profitabilnosti. Podržava paralelno vođenje prometa po šemama koje se definišu unutar kompanije i u valuti koju kompanija uzima kao izvještajnu. Kreiranjem izvještaja mogu se dobiti troškovi i prihodi, kao i profitabilnost na nivou profitnih centara, mjesta troška ili nosioca troška.
Integralni dio sistema i osnova za druge module koji omogućava praćenje performanse zaposlenih automatskim prenosom informacija o ostvarenom prometu i ostalim zaduženjima i troškovima što daje detaljnu kadrovsku evidenciju zaposlenih. Obezbeđuje automatizaciju procesa praćenja ljudskih resursa sa različitih aspekata, pokriva planiranje potrebe za ljudima, regrutaciju, zapošljavanje, ugovore i rješenja o obukama i kursevima i sl.
Integrisan je sa modulima ljudskih resursa i računovodstvom i finansijama i na taj način omogućava automatizaciju procesa prikupljanja i obrade podataka koji su potrebni za obračun i isplatu ličnih primanja zaposlenih. Osim isplata za redovan rad, obuhvaćene su i druge isplate po raznim osnovama (stimulacije, bolovanja, porodiljska odsustva, regresi, putni troškovi prevoza i sl).
Pokriva procese obračuna primanja po drugim osnovama (ugovori o djelu i sl) i integrisan je sa modulima Ljudski resursi i Računovodstvo i finansije. Obračun ostalih ličnih primanja radi se na osnovu projekata u kojima učestvuju fizička lica, a primjenjuju se zakonski propisani doprinosi i porezi. Modul omogućava pripremu naloga za isplatu i elektronsko povezivanje sa e-bankingom, kao i svih potrebnih obrazaca koji se podnose državnim organima. Nakon obračuna i isplate radi se automatsko knjiženje u modulu računovodstva prema unaprijed definisanim šemama.
Obezbjeđuje evidenciju, inventuru i obračun osnovnih sredstava (OS) prema zakonski definisanim propisima. Daje evidenciju o stanju i prometu osnovnih sredstava po mjestima na kojima se sredstva nalaze i po ličnim zaduženjima. Sve promjene u modulu OS se automatski, preko unaprijed definisanih šema knjiže u glavnoj knjizi i kontrolingu. Amortizacija osnovnih sredstava radi se po međunarodnim standardima i zakonskim propisima. Velikim brojem izvještaja i analiza, ovaj modul kompaniji omogućava brz uvid u sve promjene i stanja osnovnih sredstava.
Modul za podršku evidenciji sitnog inventara, integralni je dio sistema i pokriva procese nabavke i zaduženja sitnog inventara različitom opremom manje vrijednosti. Ne radi se kalkulativni otpis, ali modul obezbjeđuje vanbilansnu evidenciju i lična zaduženja po nadležnima za sitan inventar. Nadležni za sitan inventar su najčešće zaposleni, tako da je modul integrisan sa Ljudskim resursima i Računovodstvom. Kroz razne izvještaje je moguće imati uvid u promet i stanje sitnog inventara (po nadležnima, kontima, lokacijama).
Pokriva procese izrade i praćenja finansijskih planova (OPEX, P&L, Cash Flow i slično) prema kompanijskim standardima. Integralni je dio sistema i ostvarenja povlači iz računovodstvenog modula. Na osnovu obrazaca mogu se unijeti planirane vrijednosti na godišnjem, kvartalnom ili mjesečnom nivou i preko verzije plana, omogućen je rebalans ovih vrijednosti, koje predstavljaju osnovu za menadžersko izvještavanje.
Pokriva procese evidentiranja i praćenja ugovorenih odnosa u svim kontekstima, sa dobavljačima, kupcima, bankama i sl. Postoji mogućnost definisanja više različitih vrsta ugovora i obrazaca za te ugovore. Svaki ugovor ima mogućnost vođenja po različitim parametrima koji se na osnovu podešavanja mogu prilagoditi potrebama kompanije. Integralno je povezan sa ostalim modulima.
Pokriva operativne procese u blagajni, sredstva obezbeđenja plaćanja i druge gotovinske tokove. Integralno je povezan sa drugim modulima i daje informacije o stanju i promjenama u novčanim tokovima. Moguće je voditi više blagajni unutar jedne kompanije, u domaćoj ili u drugim valutama. U ovom modulu sve promjene relevantne za gotovinske tokove, knjiže se u kartici gotovine. Ove informacije su osnova za izvještavanje u modulu računovodstva, kontrolinga ili finansijskog planiranja.
Pokriva procese planiranja, upravljanja i praćenja proizvodnog procesa i kontrole troškova. Kao takav, on zauzima centralno mjesto u ERP sistemu proizvodnih kompanija i integrisan je sa logističkim i finansijskim modulima. Njegovom implementacijom postiže se visok nivo automatizacije procesa u proizvodnji i transparentnost u praćenju. U integraciji sa modulom Kontrolinga, omogućava se obračun svih troškova proizvodnje do nivoa radnog naloga, odnosno proizvoda.
Integracijom sa logističkim i računovodstvenim modulom čini cjelinu koja obezbjeđuje automatizaciju procesa maloprodaje. Pokriva procese, prenos robe iz magacina ili prijem direktno od dobavljača, počevši od definisanja asortimana maloprodaje, preko cjenovnika, kanala snadbjevanja maloprodajnog objekta, do prodaje krajnjim kupcima. Osim prodaje robe, ovaj modul pokriva i prodaju usluga. Sistem omogućava evidenciju više različitih sredstava plaćanja (kartice, čekovi i sl) kao i lojalti program sa automatskom evidencijom prometa i obračunom popusta.
Pokriva proces od prijema na servis do obračuna i fakturisanja, integralni je dio sistema koji kompaniji omogućava uvid u troškove i prihode koji su nastali ovom djelatnošću. U cilju praćenja proizvodnih usluga, sistem omogućava evidenciju objekata i opreme koja se održava ovim uslugama. Na ovaj način kompanija dobija kompletan uvid u poslovanje servisa u smislu vremena i troškova koji su potrebni za servisiranje određene opreme i sl.
Modul pokriva procese planiranja i realizacije investicionih projekata u domenu realizacije internih ili eksternih projekata. Namjenjen je praćenju projekata i investicionih radova u kompaniji, a obezbjeđuje materijalno i finansijsko praćenje realizacije projekta. Na ovaj način menadžment ima detaljan uvid i praćenje investicije, stanje gotovosti i sl.
Osim finansijskog plana koji je okosnica svakog planiranja, ovaj modul nudi funkcionalnost dalje razrade finansijskog plana preko plana prodaje, nabavke i proizvodnje. Sistem fleksibilno nudi mogućnost parametarizovanja planova kroz više dimenzija i na taj način omogućava prilagođavanje potrebama konkrente kompanije. Planiranjem poslovanja i kontinuiranim praćenjem realizacije, menadžment dobija punu transparentnost svih ključnih procesa u kompaniji.
Distribucija i transport su integralni dio logistike, a pokrivaju procese organizacije distribucije robe i prevoza do krajnjih kupaca. Na osnovu podataka iz logistike, naloga za isporuku, sistem daje predlog za dnevni raspored distribucije po linijama koje su unaprijed definisane na objektima isporuke (kupcima, magacinima, MPO). Modul pokriva i praćenje samog voznog parka, pređene kilometre, servisne naloge i sl.
Pokriva špediterske poslove, kao i poslove skladištenja i prevoza robe, integrisan je sa ostalim modulima tako da obezbjeđuje kompletno praćenje poslova iz ovog domena. Špediterskim kompanijama ovaj modul omogućuje praćenje troškova i prihoda po pozicijama i obračun profita po njima. Na ovaj način kompanije imaju tačan uvid u poslovanje i transparentnost samog procesa špedicije.
U zavisnosti od industrije i djelatnosti, postoje i custom moduli koji pokrivaju specifične procese i potrebe kompanija kao što su npr: Recepcija, modni modeling, laboratorija, socijalni rad, robno (vanbilansno) praćenje, pravni i sudski poslovi, otkup mlijeka, žitarice itd.