Intervju

HomeÜber unsM&I Group ErfolgIntervju

INTERVJU

Preko 400 kompanija i drugih organizacija, prepoznale su i izabrale M&I Systems, Co. Group kao pouzdanog partnera koji može da podrži njihov rast i razvoj kroz dugoročnu saradnju. Ovo su neke od njih.

IZBOR M&I SYSTEMS CO. ZA DIGITALIZACIJU PREDUZEĆA DOBRA ODLUKAINTERVJU: MLADEN JELAČA
DIREKTOR ARCELORMITTAL PRIJEDORKada se odlučujete za partnera u IT tehnologijama, onda to znači da se u punom kapacitetu morate posvetiti ovom važnom opredjeljenju, iskazati dovoljno odlučnosti i želje za uspjeh , utrošiti dovoljno energije, podijeliti izazove sa timom ljudi koji moraju 100% biti odlučni da sarađuju i zajedno grade uspjeh. Uvjerili smo se da M&I Systems Co. ima bogato iskustvo, ne samo u ERP rješenju, nego i u poslovnim procesima, praksi i zakonima, koji važe u RS i BiH, kaže Mladen Jelača, direktor kompanije Arcelor Mittal iz Prijedora, koja već 16 godina sarađuje sa M&I Systems Co.


Od 2004. godine, od kada je osnovan ArcelorMittal, razvijajući rudarstvo u Prijedoru na temeljima dostignuća RŽR Ljubija, započeli smo implementaciju potpuno novih sistema poslovanja, koji je uključivao novi ERP sistem. Tada smo uveli ključne module MIS2Open ERP, koji su pokrivali poslovanje kompanije u segmentima marketinga, nabave, prodaje i računovodstva. Uvođenje modula proizvodnje i održavanja uslijedilo je nekoliko godina kasnije, ističe Jelača, dodajući da im se sredstva uložena u digitalnu transformaciju i saradnju sa M&I Systems Co. višestruko vraćaju i danas to je jedna od temeljnih vrijednosti kompanije.

Da li je i bilo dvojbe, M&I Systems Co. ili neki drugi partner kada ste se odlučili za digitalnu transformaciju kompanije ?


Ne. Svjesni činjenice da je izbor partnera na temu IT tehnologija strateška odluka nastojali smo postaviti naše ciljeve, koji su uključivali i specifične zahtjeve kao globalna kompanija. Vodilja su nam bile naše vizije i razvojni projekti. Zahtjevali su dovoljan nivo efikasnosti. Neminovno to je bio ozbiljan zadatak pred onima, koji su trebali da mu odgovore. Vidjeli smo kapacitete M&I Systems Co., reference i potencijale. Danas kada razmišljamo da li smo donijeli dobru odluku, najbolji dokaz za to je činjenica da sarađujemo i nakon 16 godina.

U čemu se ogledala podrška M&I Systems Co. u digitalizaciji?


Podrška M&I Systems Co. u digitalnoj transformaciji iz godine u godinu postaje sve značajnija. Sa jedne strane kompanija M&I Systems Co. rješava naše poslovne zadatke, a s druge nas kontinuirano edukuje i ukazuje na potencijalna rješenja problema i unapređenja poslovanja. U isto vrijeme naš partner u digitalnoj transformaciji M&I Systems Co. želi da uči o našem poslovanju od nas i da prihvata našu bogatu praksu. Ne treba zaboraviti da smo mi globalna kompanija sa veoma jasnim, ali zahtjevnim standardima poslovanja, koja u mnogim segmentima značajno odstupaju od loklane prakse i legislative. To pokazuje da je naš partner M&I Systems Co. bio pred mnogim izazovima, kojima je uspješno odgovorio. Ulagali su izuzetne napore da zadovolje naše zahtjeve i daju kvalitetna programska rješenja i time unapređuju našu saradnju.

Koje programe su vam ponudili ( MIS2Open ERP , DMS- dokument menadzment sistem) i kako je tekla saradnja?


U startu to su bili MIS2Open ERP rješenje, kojim je pokriven jedan dio poslovanja. Kasnije smo proširivali modulima, koji su stvarali integralnu cjelinu našeg poslovanja. Na kraju smo implementirali i eDMS- dokument menadzment sistem, koji je dijelom integrisan sa MIS2Open ERP rješenjem. Takođe, tokom rada na ERP sistemu na naše brojne zahtjeve bila su nam ponuđena rješenja, koje smo implementirali (automatizacija procesa nabavke prema našim zahtjevima, finansijska odobrenja, zaštita na radu itd ). Ovo je uključivalo i specifične zahtjeve što je pred M&I Systems Co. postavljalo dodatne zadatke i razradu softvera mimo standarda. Podrška M&I Systems Co. iz godine u godinu postaje sve značajnija kao rezultat stalnih promjena u poslovanju, zakonskim okvirima poslovanja, našim potrebama za daljom digitalizacijom kao što je uvođenje DMS sistema i njegova integracija sa ERP, BI rješenja za analizu i izvještavanje itd.

Šta je konkretno time dobila vaša kompanija odnosno koje su prednosti digitalizacije?


Prednosti su brojne. Menadžment ima brze, tačne i sveobuhvatne informacije neophodne za donošenje poslovnih odluka. Danas naši radnici mogu mnogo lakše i brže da obavljaju svoj posao I racionalizujemo nepotrebne administrativne procedure. Naš specifičan segment rudarstva je pokriven najkvalitetnijim softverima i mi razrađujemo planove u vremenskim intervalima za koje donedavno nismo mogli ni zamisliti da je moguće uraditi u kratkom vremenu i mnogo kvalitetnije.

Koliko vam to znači u ovoj sada situaciji kada vlada ekonomska kriza i kod nas i u svijetu?


Izuzetno. Danas se suočavamo sa izazovima koje niste očekivali i u situaciji smo da se oslonimo na pouzdan i provjeren sistem , koji daje brže i validne informacije kao baza za donošenje adekvatnih poslovnih odluka. Mislim da je u ovo doba pandemije došao do izražaja upravo segment digitalnih tehnologija, jer smo uvidjeli da postoje resursi, koje ranije nismo koristili. Sada su se pokazali kao izvanredna rješenja. Digitalizacija u saradnji sa M&I Systems Co. kao partnerom u ovom procesu garantuju uspjeh.

DIGITALIZACIJA FONDA PIO RS UZ PODRŠKU KOMPANIJE M&I SYSTEMSINTERVJU: MLADEN MILIĆ
DIREKTOR FONDA PIO RSU što kraćem roku podići ažurnost, ekonomičnost i produktivnost svakog pojedinca, institucije i kvalitet pruženih usluga na najviši nivo. Ovo je bio razlog zašto smo se odlučili za digitalizaciju, kaže Mladen Milić, direktor Fonda penzijsko- invalidskog osiguranje Republike Srpske. Zajedno sa našim partnerima kompanijom M&I Systems Banjaluka krenuli smo u digitalnu transformaciju Fonda prije deset godina da bi taj proces završili nakon četiri godine.


Primjera radi, prije potpunog osavremenjavanja sistema digitalnom tehnologijom, u oktobru 2011. na rješavanje zahtjeva po različitim osnovama 30 000 lica čekalo je mjesecima, pa i godinama. Takođe, na čekanju je bilo 80 000 zahtjeva za potvrdu o stažu, obračunu penzije, žalbi, ističe Milić. Danas, nekoliko godina od primjene integrisanog informacionog sistema potpomognutim integrisanim sistemom menadžmenta uz podršku kompanije M&I Systems Banjaluka zauzimamo sam vrh među penzijskim fondovima na prostoru bivše Jugoslavije, dodaje Milić.

Fond PIO RS , kao i mnogi drugi fondovi, javna i privatna preduzeća, za partnera u procesu digitalizacije izabrao je kompaniju M&I Systems Banjaluka. Zašto?


U to vrijeme najkonkretniju ponudu u rješavanju naših projektnih zadataka nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dobili smo od kompanije M&I Systems. Otvoreni međunarodni postupak ponudio nam je više opcija, ali nakon evaluacije kvalifikovanih ponuda kao najpovoljnija i najprihvatljivija izabrana je ponuda kompanije M&I Systems. Svakako da je podrška kompanije M&I Systems bila od velikog značaja i sasvim sigurno da ne bi ostvarili zacrtane ciljeve da je ona izostala i Fond ne bi bio institucija sa pokazateljima poslovanja i ocjenama zadovoljstva korisnika naših usluga koje smo dostigli danas

U čemu se ta podrška ogledala?


Realizujući projekat IIS (ERP, BI, Ključni moduli specifični za rad Fonda) na osnovu postavljenih projektnih zadataka koje dostavio Fond, od strane M&I Systems-a smo imali krajnje otvorenu saradnju koja se očitovala između ostalog i u korekciji naših zahtjeva u kvalitativnom i svakom drugom smislu i predlaganju najboljih rješenja u tom momentu, čija implementacija nam je dala za to vrijeme neslućene mogućnosti u poslovanju. Ponuđen je i za nas posebno dorađen u pojedinim segmentima MIS2Open ERP imajući u vidu našu specifičnu djelatnost, i na kraju kao kruna svega DMS koji je integrisan sa ERP i Ključnim modulima. Kompanija M&I Systems u to vrijeme ponudila nam je najsavremenija programska i aplikativna rješenja koja su se nalazila na IT tržištu. Neka od rješenja smo mijenjali tokom realizacije projekta u hodu kako bi se pojavljivala novija i bolja rješenja, tako smo ih i ugrađivali kao kompomemte u naš budući integrisani informacioni sistem.

Šta je konkretno time dobila vaša kompanija odnosno koji su benefiti digitalizacije?


Fond PIO Republike Srpske dobio je mnogo, a kroz to mnogo su dobili osiguranici, uplatioci doprinosa, korisnici prava, građani i društvo. Nekoliko godina nakon implementacije integrisanog informacionog sistema i u otežanim uslovima ne samo poslovanja, već i života uopšte izazvanih pandemijom virusa korona Fond je u potpunosti ažuran sa ekonomičnim poslovanjem i veoma visokom ocjenom zadovoljstva korisnika našim uslugama. Mi danas imamo potpunu kontrolu svih poslovnih procesa u Fondu, a preko 100 različitih izvještaja menadžmentu omogućava da analiziranjem istih donosi pravovremene i kvalitetne poslovne odluke koje će obezbijediti nesmetano provođenje poslovne politike i ostvarenje planiranih ciljeva.

Imate li konkretne podatke koji govore o uspješno provedenoj digitalizaciji?


Kao primjer potvrde naprijed navedenog navodim podatak da na dan 30.11. ove godine u radu imamo svega 1.842 zahtjeva za ostvarivanje prava što je 15- 16 puta manje, nego što smo imali neposredno prije digitalizacije. Kada su u pitanju ostali zahtjevi u okviru prvostepenog rješavanja u radu imamo svega 1.693 zahtjeva što je 47 puta manje nego što smo imali prije digitalizacije. Napomenuću samo da mi na mjesečnom nivou rješavamo u prosjeku 2.200 zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju, a kada su u pitanju ostali prvostepeni zahtjevi oko 6.000. U svakom momentu znamo gdje se i kod koga nalazi bilo koji predmet, pratimo učinak svakog pojedinca na svim radnim mjestima na kojima je moguće mjerenje, pratimo i kontrolišemo zakonske rokove vođenja upravnih postupaka, kontrolišemo troškove itd. Stanje poslova u situaciji kada imamo potpunu ažurnost, ekonomičnost i efektivnost u poslovanju direktno utiče na veoma visoku ocjenu zadovoljstva korisnika naših usluga koja je dostigla 4,85 od mogućih 5. Uz ogromno zalaganje i nas u Fondu, ali i uz nesebičnu podršku i pomoć kompanije M&I Systems Banjaluka, našeg partnera u ovom procesu digitalne transformacije, imamo ovakve rezultate.

Da li nastavljate saradnju sa kompanijom M&I Systems Banjaluka?


Svakako da nastavljamo saradnju sa kompanijom M&I Systems. Tim koji pobjeđuje ne treba mijenjati. Mi ne stojimo, idemo dalje, unapređujemo svakodnevno naše poslovanje. Nastojimo koliko god je to moguće da u skladu sa raspoloživim finansijskim mogućnostima pravimo i primjenjujemo najsavremenija dostignuća digitalizovanog poslovanja.